Algemene voorwaarden SSSTOER!

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtgever en SSSTOER! als opdrachtnemer. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk afgesproken. 

Offertes & aanbiedingen
Offertes van SSSTOER! zijn vrijblijvend en 1 maand geldig. Daarna vervalt de aanbieding. U kunt SSSTOER! niet aan haar offertes of aanbiedingen houden indien u als opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding (of een onderdeel daarvan) een vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw. 

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is SSSTOER! niet daaraan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SSSTOER! anders aangeeft. 

Contractduur & levertijden
Tussen SSSTOER! en de opdrachtgever wordt in overleg bepaald binnen welke termijn de opdracht wordt uitgevoerd. Indien deze termijn wordt overschreden zal SSSTOER! dat tijdig melden en in overleg een nieuwe termijn afspreken met de opdrachtgever.

Een termijnoverschrijding vanwege omstandigheden die gedeeltelijk of geheel buiten de macht van SSSTOER! liggen en die SSSTOER! daarom redelijkerwijs niet kan worden toegerekend, komt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Uiteraard voert SSSTOER! naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap haar opdrachten uit. SSSTOER! kan er voor kiezen en heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt tijdig zorg voor de aanlevering van alle door SSSTOER! gewenste gegevens, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien dit niet tijdig gebeurt, heeft SSSTOER! het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. SSSTOER! niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat door onjuiste of ontijdige gegevensverstrekking van de zijde van de opdrachtgever.

Indien door een tussentijdse wijziging in de wensen van de opdrachtgever een vertraging in oplevering ontstaat zal SSSTOER! direct de consequenties voor de kosten in kaart brengen en bespreekbaar maken. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SSSTOER! een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Overmacht
SSSTOER! is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SSSTOER! geen invloed kan uitoefenen en waardoor SSSTOER! niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekte, familieomstandigheden dan wel de wanprestatie van een toeleverancier van SSSTOER!.

Indien de periode van opschorting langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Is voor het ontstaan van de opschorting al gedeeltelijk werk verricht door SSSTOER!, dan zullen deze kosten gefactureerd worden en is de opdrachtgever verplicht deze factuur te betalen alsof sprake zou zijn van een afzonderlijke overeenkomst.

Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en volgens de op de factuur aangewezen wijze. Indien een opdracht uit verschillende fasen bestaat, zal tussentijds en in overleg met de klant worden gefactureerd. Bij opdrachten van meer dan € 5.000 wordt door SSSTOER! een aanbetaling van € 2.000 gefactureerd.

Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald door de opdrachtgever, dan ontvangt deze een herinnering, gevolgd door een aanmaning. Is na het verstrijken van de aanmaning niet overgegaan tot betaling, dan is de opdrachtgever de wettelijk handelsrente verschuldigd en daar bovenop een boeterente van 5% van de factuur. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is over de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

Garantie & aansprakelijkheid
SSSTOER! staat de voor de kwaliteit van haar diensten. SSSTOER! garandeert echter niet dat die diensten het door de opdrachtgever gewenste resultaat bereiken. SSSTOER! zich daar wel maximaal voor inzetten binnen de grenzen van wat de opdrachtgever redelijkerwijs van SSSTOER! mag verwachten.

Afhandeling van geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SSSTOER! partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woont. 

Intellectueel eigendom, gebruiks- en auteursrecht
Het gebruiks- en auteursrecht van de door SSSTOER! aangeleverde diensten en gepresenteerde voorstellen blijven in eigendom van SSSTOER!. Het is niet toegestaan deze te dupliceren of anderszins te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van SSSTOER!. 

Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze algemene voorwaarden worden jaarlijks herzien en zijn online terug te lezen via de website van SSSTOER!. Van toepassing is steeds de laatste versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met SSSTOER!.

 

Sittard, januari 2024

 

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn